Đã tiếp nhận
3139 hồ sơ

Đang xử lý
251 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
87.26 (%)